Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA

09.11.2016
.

<<
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA

Univac - , 1950- . , Eckerts Mauchly Computer Corporation. , Universal Automatic Computer System, Univac.

  , . Uni - eng, ., , , Vac - eng, . , , . " " " ", .


NBA-agency, 09.11.2016


| | | | | | | | | | | |