Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA

29.01.2010
, , .

<<
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA
, . , , "International Time Recording Company" (ITR), , 1888 . 1911 , ITR CTRC (Computing-Tabulatig-Recording Company). 1924 IBM (International Business Machines). "" "Sans-sarif", "Business Machines" "International" .
1947 , , IBM . . , . "Beton Bold".
1956 , , , , , . , , . , .
1972 , , IBM. .

NBA, 29.01.2010


| | | | | | | | | | | |