Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA

28.02.2010
, . General Electric .

<<
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA
Áðåíäèíãîâîå àãåíòñòâî — NBA

General Electric 19- . 1892 "Edison Electric Light Company" ( , , ) "Tomson-Houston Electric Company".
"GE" 1892 .
, , . , "GE" , "", .
"GE" , - . "We bring good thinks to life" ( ) "Imagination at work" (/ ).

NBA-agency, 28.02.2010


| | | | | | | | | | | |
Library zlibrary